dnes je 21.7.2024

Input:

§ 150

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1.4.8 § 150

Verlag Dashöfer

§ 150

Opravný mechanizmus

(1)

Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k porušeniu právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, a požiada o nápravu, postupuje sa podľa odsekov 2 až 4.

(2)

Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1

a)

informáciu, že porušenie podľa odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutočnosti,

b)

odôvodnené vysvetlenie, prečo nedošlo k náprave porušenia podľa odseku 1 alebo

c)

informáciu, že postup zadávania zákazky je pozastavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov.

(3)

V odôvodnenom vysvetlení podľa odseku 2 písm. b) sa uvedie, či údajné porušenie podľa odseku 1 je predmetom revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad je povinný o výsledku konania bezodkladne informovať Európsku komisiu.

(4)

Úrad je povinný po